Gedragscode Kaio-Dia

 KAIO-DIA biedt veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, gebruikt eerlijke aanwervingspraktijken, behandelt zijn werknemers met waardigheid en respect en houdt zich aan ecologisch verantwoorde praktijken bij de productie. De code bevat internationaal de beste praktijken op het gebied van arbeid en mensenrechten, gezondheid en veiligheid, milieueffecten, ethiek en managementbetrokkenheid.

1. Naleving van wetten

KAIO-DIA en de bijbehorende productiefaciliteiten voldoen volledig aan alle toepasselijke nationale, provinciale of lokale wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot arbeid en werkgelegenheid, immigratie, gezondheid en veiligheid, intellectuele eigendom, corruptie en het milieu.

2. Arbeidsnormen

KAIO-DIA biedt werkgelegenheid die puur vrijwillig is. KAIO-DIA hanteert een nultolerantiebeleid voor contractarbeid, mensenhandel, slavernij of kinderarbeid.

3. Arbeidstijden

KAIO-DIA heeft een werkdag van 8 uur op weekdagen. Alle toevoegingen worden correct gecompenseerd.

4. Aanwervings- en tewerkstellingspraktijken

KAIO-DIA controleert nauwkeurig de leeftijd van de werknemer en het wettelijke recht om in het land te werken voorafgaand aan het dienstverband. Alle arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op het vermogen en de bereidheid van een persoon om het werk te doen.

5. Compensatie

KAIO-DIA compenseert alle werknemers en werkers eerlijke lonen, overurenpremies en voordelen die voldoen aan de normen die wettelijk vereist zijn of deze overtreffen.

6. Vrijheid van vereniging

Werknemers en werkers hebben het recht lid te worden van verenigingen en vakbonden.

7. Gezondheid, hygiƫne en veiligheid

KAIO-DIA biedt zijn werknemers en werknemers een veilige en gezonde werkplek die (i) beschikt over adequate brand- en levensveiligheidsmaatregelen, -systemen en -apparatuur; (ii) vrij is van schadelijke vervuiling, giftig materiaal en afval; (iii) heeft maatregelen getroffen om ongevallen en letsel op het werk te voorkomen; en (iv) heeft gepaste voorbereiding op noodsituaties en antwoorden.

8. Milieu

KAIO-DIA is in overeenstemming met lokale milieuwetgeving en -praktijken, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot afvalverwijdering (juiste behandeling van toxisch en gevaarlijk afval, segregatie waar gereguleerd, etc.), Luchtemissies, vervuiling, lozingen, etc.